Kotłownie, Wentylator, Konstrukcja stalowa, Remonty rusztów, Odżużlacz, Spaliny, Kanały, Łuski, Cyklon, Chemiczne czyszczenie, Multicyklony, Kotłownia, MOS, Estakada stalowe konstrukcje, czyszczenie chemiczne, ruszt, kanał spalin, wentylatory, ruszty łuskowe, multicyklon, cyklony, odpylanie, ciepłownia, remonty urządzeń, rurociąg
Remonty, montaż, produkcja, urządzenia energetyki cieplnej. Chemiczne czyszczenie urządzeń. Stalowe konstrukcje
energetyka cieplna, montaż i remonty urządzeń
Chemiczne czyszczenie: skraplacze wyparne, wymienniki ciepła, kotły parowe i wodne, rurociągi odpopielania
Trawienie i pasywacja stali nierdzewnej
Odpylanie spalin, multicyklony, cyklony
Konstrukcje stalowe, rurociągi, estakady, urządzenia odpylające, cyklon, multicyklon
Nasi klienci: ciepłownie, kotłownie

Radom, tel. (048) 3311763

UWAGA ! Od 1.04.2012 usługi chemicznych czyszczeń świadczy Przedsiębiorstwo Usługowe "Chemoremont" Tomasz Markiewicz z siedzibą w Radomiu ul. Godowska 75E/1, NIP 796 - 114 - 16 - 79, www.chemoremont.com.pl


Chemiczne czyszczenie urządzeń ciepłowniczych i klimatyzacyjnych

Rozróżnia się chemiczne czyszczenie urządzeń ciepłowniczych i klimatyzacyjnych:

kocioł parowy, wodny, kotły przed włączeniem ich do eksploatacji
wymiennik ciepła po określonym okresie eksploatacji (podczas przerwy w pracy)
odpopielanie spalin, rurociąg odpopielania w trakcie eksploatacji

W każdym z wymienionych przypadków technologia czyszczenia jest inna.
W pierwszym przypadku chodzi o usunięcie z wewnętrznych powierzchni elementów metalowych wszelkich pozostałości po procesie metalurgicznym oraz zanieczyszczeń powstałych w trakcie montażu. Są to głównie: zendra walcownicza, rdza, piasek, ziemia formierska, oleje, smary, pozostałości po spawaniu. Nieusunięte w odpowiednim czasie powodują one poważne zaburzenia podczas eksploatacji, a mianowicie: zanieczyszczenia wody obiegowej, nierównomierny rozpływ czynnika grzejnego, niedomykanie zaworów, zatykanie przewodów o najmniejszych średnicach, stymulowanie korozji wżerowej i powstawania osadów.
W pozostałych dwu przypadkach płukanie chemiczne ma na celu oczyszczenie powierzchni z zanieczyszczeń wytworzonych w czasie eksploatacji, tzn. z kamienia kotłowego i produktów korozji, łatwo powstających przy okresowym nawet niedotrzymaniu warunków prawidłowego uzdatniania wody. Takie czyszczenie konieczne jest także po dłuższej przerwie w pracy urządzeń, przy braku odpowiedniej ich konserwacji.
Czyszczenie chemiczne można prowadzić oddzielnie dla poszczególnych urządzeń (kotłów, zbiorników, wymienników ciepła, skraplaczy, wież chłodniczych itp.) albo dla całego układu. Decyduje o tym stopień zanieczyszczenia elementów, skład osadu i pojemność wodna urządzenia. Płukanie jest zawsze uzasadnione technicznie i ekonomicznie w przypadku nowych urządzeń i po dłuższych przerwach w pracy. Słuszność tej zasady nie jest w pełni doceniana przez użytkowników.

Natomiast chemiczne czyszczenie po określonym okresie eksploatacji powinno być prowadzone zawsze po stwierdzeniu:

analiza, chemiczne czyszczenie przepalenia nawet pojedynczych rur w kotle, co może być spowodowane niewielką ilością twardego osadu, ok. 50 g/m² (co odpowiada grubości 0,025 mm przy gęstości objętościowej osadu 2000 kg/m³)
analiza, chemiczne czyszczenie istnienia osadu w wycinkach rur grożącego przepaleniem kotła
analiza, chemiczne czyszczenie osadu w ilościach większych niż 300 g/m² (co odpowiada grubości ok. 1 mm)
analiza, chemiczne czyszczenie chropowatego i porowatego osadu w przewodach rozprowadzających gorącą wodę
analiza, chemiczne czyszczenie wyraĽnego obniżenia efektu chłodzenia wody w urządzeniach klimatyzacyjnych

Przeprowadzone w odpowiednim momencie czyszczenie chemiczne zabezpiecza przed całkowitym zniszczeniem urządzeń i umożliwia dalszą ich prawidłową eksploatację, bez potrzeby wymiany na nowe.

Technologia czyszczenia chemicznego

Dobór technologii czyszczenia chemicznego dla nowych urządzeń jest stosunkowo prosty, gdyż wiadomo z góry, jakiego typu zanieczyszczenia należy usunąć. Natomiast w urządzeniach eksploatowanych zarówno skład, struktura, jak i grubość osadów mogą być różne i uzależnione od warunków pracy. Nawet w poszczególnych miejscach tego samego urządzenia można spotkać zanieczyszczenia różniące się w istotny sposób między sobą. Stąd też wybór właściwych reagentów i technologii czyszczenia jest skomplikowany i wymaga zawsze wykonania wstępnych badań, do których zalicza się:

analiza, chemiczne czyszczenie ocenę stanu powierzchni czyszczonego urządzenia
analiza, chemiczne czyszczenie pobranie próbek osadów z poszczególnych miejsc
analiza, chemiczne czyszczenie wykonanie analizy chemicznej osadów
analiza, chemiczne czyszczenie przeprowadzenie laboratoryjnych prób rozpuszczania osadów w warunkach statycznych i dynamicznych, przy stosowaniu kąpieli o różnych składach i stężeniach

W wielu przypadkach z badań tych wynika konieczność stosowania kolejno kilku kąpieli lub kąpieli wieloskładnikowej rozpuszczającej poszczególne związki osadu. Czasami wystarcza używanie tylko jednego reagentu, który rozpuszcza podstawowy składnik osadu i tym samym powoduje rozpulchnienie całej warstwy. Nierozpuszczalne części w postaci szlamu są porywane i wymywane z czyszczonego urządzenia przez przepływający roztwór.
Dla prawidłowego doboru technologii płukania chemicznego nie jest wymagane ścisłe określenie poszczególnych związków w osadzie. Wystarczy ilościowe wyznaczenie takich składników, jak substancje nierozpuszczalne w HCl, straty prażenia, zawartość krzemionki oraz jonów wapnia, magnezu i żelaza. Pozwalają one na wstępne wytypowanie reagentów, z których przygotowuje się roztwory o różnych stężeniach, przeznaczone do laboratoryjnych prób rozpuszczania osadu. W próbach tych oznacza się rozpuszczalność w czasie, w temperaturze pokojowej i podwyższonej, w warunkach statycznych i przy przepływie (lub przy mieszaniu roztworu). Wyniki pozwalają na określenie wymaganego stężenia kąpieli i warunków procesu.
W przypadku stwierdzenia niewielkiej rozpuszczalności konieczne jest prowadzenie dalszych prób, np. wstępne zmiękczanie osadu w gorących roztworach alkalicznych, a następnie ponowne rozpuszczanie w wytypowanych roztworach, dodawanie do kąpieli substancji redukujących lub kompleksonów. Po ustaleniu technologii celowe jest sprawdzenie jej podczas oczyszczania wycinków pobranych z urządzeń. Poza składem i grubością osadu na dobór reagentów i technologii wpływają również takie czynniki, jak:

analiza, chemiczne czyszczenie czas eksploatacji urządzeń i związany z tym stopień zniszczenia powierzchni metalowych
analiza, chemiczne czyszczenie parametry pracy urządzeń i możliwość podgrzewania kąpieli podczas czyszczenia
analiza, chemiczne czyszczenie liczba uprzednio już przeprowadzonych chemicznych czyszczeń danego urządzenia
analiza, chemiczne czyszczenie dopuszczalny czas wyłączenia czyszczonego urządzenia z ruchu
analiza, chemiczne czyszczenie dostępność reagentów i ich ocena, a tym samym koszt czyszczenia

Praktycznie wykorzystuje się wyłącznie kwas solny, który jest najszybciej działającym i najbardziej efektywnym reagentem i może być stosowany do usuwania wszelkich typów osadów powstających w urządzeniach ciepłowniczych, a więc zarówno kamienia węglanowego, jak i produktów korozji oraz zanieczyszczeń o mieszanym składzie. Pozwala na czyszczenie w bardzo krótkim czasie nowych i eksploatowanych kotłów, wymienników ciepła, grzejników, skraplaczy i całych instalacji wykonanych ze stali węglowej. Wyjątki stanowią kotły parowe o kamieniu typowo krzemianowym, siarczanowym lub magnetytowym, dla których sam kwas solny nie jest wystarczającym reagentem.

Całkowity proces składa się z następujących kolejnych operacji:

analiza, chemiczne czyszczenie płukanie wodą w celu usunięcia osadu luĽno związanego z podłożem
analiza, chemiczne czyszczenie płukanie rozcieńczonym roztworem HCl z dodatkiem inhibitora - zastosowanie takiej kąpieli ma na celu usunięcie jedynie osadu najłatwiej rozpuszczalnego i uniknięcie zbyt intensywnego burzenia się kąpieli (ten etap jest szczególnie ważny przy czyszczeniu urządzeń o małej pojemności wodnej, np. kotłów wodno-rurkowych i przepływowych wymienników ciepła)
analiza, chemiczne czyszczenie płukanie właściwe roztworem HCl z dodatkiem inhiobitora, substancji powierzchniowo czynnych i hydrazyny; cyrkulacja roztworu (przy ewentualnym podgrzewaniu) aż do momentu stabilizacji stężenia
analiza, chemiczne czyszczenie rozcieńczanie kwasu wodą przy ciągłym spuszczaniu kąpieli i doprowadzaniu świeżej wody do zbiornika; płukanie aż do całkowitego usunięcia mułu i resztek kwasu (brak reakcji z oranżem metylowym)
analiza, chemiczne czyszczenie neutralizacja i pasywacja powierzchni wybranym roztworem i przy parametrach charakterystycznych dla danego roztworu
analiza, chemiczne czyszczenie płukanie wodą, przy ciągłym jej dopływie aż do zaniku reakcji alkalicznej (brak reakcji z fenoloftaleiną)

Rodzaje świadczonych usług:


1. Chemiczne czyszczenie kotłów wodnych i parowych
2. Chemiczne czyszczenie kondensatorów pary
3. Chemiczne czyszczenie skraplaczy wyparnych
4. Chemiczne czyszczenie wymienników ciepła
5. Ługowanie pomontażowe kotłów wodnych i parowych
6. Chemiczne oczyszczanie układów olejowych z produktów korozji i starzenia olejów
7. Chemiczne oczyszczanie z osadów rurociągów wody hydraulicznego transportu popiołu

W wyniku zastosowania proponowanych przez nas usług uzyskacie Państwo następujące korzyści:
analiza, chemiczne czyszczenie poprawę efektów wymiany ciepła wskutek usunięcia osadów eksploatacyjnych
analiza, chemiczne czyszczenie zwiększenie pewności ruchowej urządzeń
analiza, chemiczne czyszczenie wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie procesów korozyjnych i erozyjnych
analiza, chemiczne czyszczenie zmniejszenie oporów przepływu, spadek zużycia energii na przetłaczanie mediów


Cena *

analiza, chemiczne czyszczenie Chemiczne czyszczenie kotła - od 6 000 zł
analiza, chemiczne czyszczenie Chemiczne czyszczenie skraplacza - od 3 000 zł
analiza, chemiczne czyszczenie Ługowanie pomontażowe - od 5 000 zł

* - koszt usługi ustalany jest indywidualnie w zależności od wielkości urządzenia oraz ilości jednostek objętych zleceniem wykonania usługiW przypadku zainteresowania naszą oferta prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 601-94-18-07 lub listowy. Być może zaoszczędzi to Państwu wielu kłopotów eksploatacyjnych. Naszym celem jest Państwa korzyść. Zapraszamy również do zapoznania się z pełną ofertą usług świadczonych przez naszą firmę.

UPRAWNIENIA
naprawy, chemiczne czyszczenie, urządzenia ciśnieniowe, uprawnienia